4 Kundcase

Our leadership and culture work with Telia, Storytel & Nordic Morning Group

Ledarskap och organisationsutveckling

CASE

Telia Company

+ 0

Anställda deltog i programmet

Positiv tillväxt på strategiska index

Modern och skalbar modell

+ 0

Internt utbildade facilitatorer

Vad var Telias behov och mål?

Telia Companys (+ 21 000 anställda på 8 marknader) resa som en målmedveten värderingsstyrd organisation, började med behovet att utveckla och utrusta medarbetare med självledarskap för att navigera i en komplex verksamhet som har höga ambitioner, driv och starka värderingar. Viktiga mål att uppnå var: ökad delaktighet, engagemang och samarbete och etablera en värderingsdriven kultur.

Hur har vi stöttat och bidragit till deras mål?

Partnerskapet mellan Telia Company och Self Leaders initierades genom att etablera deras People's Recipe, som sedan öppnade upp för andra typer av kulturdialoger.

Vi utvecklade tre olika moduler för självledarskap - Values in Action, Purpose in Action, och My Values . Modulerna skapades för att aktivt driva kulturell transformation, öka motivationen samt integrera personliga och organisatoriska värderingar bland anställda och ledare.

Vi stöttade även Telia med vår train-the-trainer modell, som möjliggör intern facilitatorutbildning. På så sätt skapade vi tillsammans ett modernt, skalbart arbetssätt för att träna förmågan till självledarskap bland Telia Companys anställda. Idag har mer än 8 000 av Telia Companys anställda upptäckt sina värderingar och syfte, och hur de ska tillämpa detta i sina roller.

Vad blev resultatet?

 • En betydligt högre nivå av engagemang och samarbete bland anställda som har deltagit i Values in Action och Purpose in Action Modulerna, med en 10 % ökning av arbetsåtagande!
 • Positiv tillväxt och framsteg i alla indexmätningar: engagemang, index för organisatorisk kapacitet, index för mål och strategi, strategiska områden och ledarskapsindex - jämfört med föregående år.
 • År 2019 fick Cecilia Lundin utmärkelsen "Årets HR-chef" för sitt arbete med att skapa en värderingsdriven kultur inom Telia.

Ledarskap och kulturstrategi

CASE

Storytel

0 /5

Genomsnittligt åtaganden för gemensamma ledarskapsprinciper

Virtuella workshops med deltagare från alla marknader

Pågående utbildningar i alla marknader

Vad var Storytel's behov och mål?

Storytel, med en global närvaro på mer än 20 marknader, ville förtydliga och stärka sin kultur och ledarskap i linje med deras fortsatta tillväxtstrategi.

Programmet utformades för att besvara dessa frågor: Vilka ledarskapsfärdigheter behöver vi utveckla för att kunna genomföra vår strategi och hur kan vi genomföra dem? Hur kan vi stötta medarbetarna så att de presterar sitt bästa och fortsätter att utvecklas över tid?

Några av Storytels mål:

 • Skapa ledarskapsprogram för globala och lokala ledare med olika erfarenheter.
 • Tydliggöra, och praktisera de gemensamma ledarskapsprinciperna och applicera de i linje med den önskade kulturförändringen.
 • Artikulera och aktivera en kulturförändring inom hela organisationen.

Ögonöppnande och samtidigt utmanande. Bra träningssession, ser fram emot de kommande tillfällena!

Hur har vi stöttat och bidragit till deras mål?

I nära samarbete med Storytel utformade vi ett erfarenhetsbaserat ledarskapsprogram med moduler som integrerar den senaste forskningen med deras specifika behov. Programmet utformades för att aktivera ledarskapsprinciperna i enlighet med företagets strategi och önskade inriktning. 

Vi höll ett inspirerande föredrag för över 300 deltagare och fungerade som rådgivare och bollplank när det gällde att formulera den önskade kulturen. 

Vad blev resultatet?

Strax efter att det första programmet startades så inträffade pandemin, men vi lyckades snabbt övergå till ett 100 % digitalt ledarskapsprogram. Med tanke på det goda resultatet av den första modulen kommer vi att fortsätta med virtuella sessioner. Det digitala programmet för globala ledare började våren 2020, och vi har lanserat ett andra ledarskapsprogram under hösten 2020.

Ledarskap och Värderingsskapande

CASE

Nordic Morning Group

+ 0

Internt utbildade Values In Action Facilitatorer

Anställda är on-boardade med Values Tree & Guiding Principles

Guiding principles praktiseras och förbättras kontinuerligt

Vad var Nordic Morning Groups behov och mål?

Våra klienters behov har förändras på grund av den digitala transformationen, som påverkat alla industrier och samhället. I början av 2017, bestod Nordic Morning Group av moderbolaget Nordic Morning Group Plc, samt 6 finska och 6 svenska dotterbolag. Behovet för en ny strategi blev tydligt, något som utvecklades i nära samarbete med våra kunder. Vi gick från att bestå av 12 företag till en grupp med 3 stycken affärsområden. Varje område hade ett tydligt affärserbjudanden (vårt VAD) och samtidigt en gemensam röd tråd till vårt varför och hur. 

Gruppen har förändring i sitt DNA, samtidigt fanns ett behov av att stärka förmågan att hantera resiliens och framgångsrikt driva på resan mot en ny strategisk riktning. Våren 2018 började vi vår resa tillsammans med Self Leaders, med syftet att definiera och etablera en gemensam kultur med beteenden som förstärker självledarskap.

Hur har vi stöttat och bidragit till deras mål?

I början av 2018, startade NMG och Self Leaders sitt samarbete genom att definiera Nordic Morning Groups gemensamma värderingar. Detta skedde genom ett transparent, tydligt samarbete med en process som involverade alla medarbetare. Vi landade i 6 stycken Guiding Principles, som tack vare den extensiva och samarbetsvilliga processen, fick en hög erkännande bland medarbetare.

Alla medarbetare blev även introducerade till Self Leaders Values Tree koncept, vilket hjälpte de att upptäcka deras personliga värderingar och interna drivkrafter.

I början av 2019 introducerades gemensamma verktyg med syftet att stärka vårt Självledarskap för att möjliggöra beteenden som stärker vår kultur. För att praktisera verktygen och öka medarbetarnas medvetenhet och engagemang, deltog alla medarbetare vid olika utbildningstillfällen som faciliterades av Self Leaders. Verktygen integrerades med existerande NMG processer och det övergripande dagliga arbetet. Några exempel på verktyg är: Börja alla möten med en check-in, feedback, definiera MIT's som en del av förbättringsdiskussioner och AAR som en del av projektutvärdering.

Vi fortsatte vårt samarbete med Self Leaders under 2019 med intentionen att stärka samt utveckla vår kultur, och samtidigt hålla fast vid tillvägagångssättet att involvera alla våra medarbetare i processen. Detta är en viktig del för att möjliggöra självledarskap på alla nivåer inom organisationen.

Vad blev resultatet?

Vi har nått följande mål:

 • Det finns en stark gemensam kultur på plats - våra Guiding Principles är aktiva och levande.
 • En hög nivå av självledarskap hos alla anställda - vår data visar stor förbättring, och under pandemin har resultaten ökat.
 • Definierat och implementerat gemensamma verktyg som är en del av vårt dagliga arbete och kulturpåverkan.
 • Att checka-in har blivit en rutin vid alla våra möten (och har blivit extra viktigt under distansarbete)
 • Vi har noggrant följ upp effekten av vårt kulturarbete genom olika medarbetarundersökningar: Signifikant förbättring i självledarskap = att medarbetarna känner sig trygga i sitt egna beslutsfattande (på en skala av max 5 – 2019: 3.66 —2020: 3.98)
 • Tack vare den höga nivån av självledarskap hos NM Group har vi klarat oss väldigt bra under pandemin. Specifika enkäter som mäter Coronasituationen visar att medarbetare har röstat (på en skala av max 5) att "det är tydligt för mig att prioritera mina uppgifter" i snitt på 4,51 och "Jag känner mig trygg i att ta mig an dagliga arbetsuppgifter på ett effektivt och framgångsrikt sätt" hamnade i snitt på 4,57. Ett fantastiskt resultat!

Redo att utveckla er kultur?

Personlig och organisatorisk tillväxt genom självledarskapsprogram.
@ Copyright Self Leaders 2021